Inlägget gjort

Vad lagen säger om backspeglar på motorcykel – En eller två? – Detta gäller!

Vad säger lagen om backspeglar på motorcyklar? Måste jag ha backspegel vid besiktning av min scrambler?

Svar: Det beror på vilken årsmodell din motorcykel är och vilket år den tagits i bruk.

Kraven är olika för de här fyra perioderna:

Vi ställer några vanliga frågor till lagtexten och svarar med lite enklare ord:

Räcker det med en backspegel på motorcykeln?

Lagen säger att du kan ha en backspegel om du i den backspegeln kan se 4 meter av vägen mätt från vänstra sidan av motorcykeln utåt vänster, och 3,5 meter från centrum av motorcykeln utåt höger, mätt 20 meter bakom backspegeln.

Hur får man placera backspeglarna på motorcykeln?

De får placeras hur som helst bara de uppfyller siktkraven som vi skriver om i förra punkten.

Måste backspeglarna vara typgodkända eller E-märkta?

Det beror på vilken årsmodell din motorcykel är. Om den är av årsmodell 1984 eller äldre så behöver den inte vara typgodkänd eller E-märkt. För nyare modeller, läs paragraf 9.

Lagen om backspeglar i sin helhet:

Övergripande krav

7 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999
eller senare skall ha minst två backspeglar.
Tre- och fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller slutet
karosseri av 1969 eller senare års modell skall ha backspeglar
som är så placerade att föraren kan iaktta den bakomvarande
trafiken.
Motorcykel av 1968 eller tidigare års modell får vara utrustad
med endast en backspegel, placerad så att föraren kan
iaktta den bakomvarande trafiken.

8 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare
skall med avseende på montering av backspeglar

 1. uppfylla kraven i bilaga 3 till kapitel 4 i direktiv
  97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
 2. uppfylla kraven i ECE-reglemente 81 (se 3 kap. 1 §).

9 § Motorcykel som tagits i bruk före den 17 juni 1999 och
är av 1985 eller senare års modell skall med avseende på
montering av backspeglar

 1. vara typgodkänd enligt direktiv 80/780/EEG (se 2
  kap. 6 §),
 2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 81, eller
 3. uppfylla kraven i 10 och 11 §§.

Motorcykel av 1984 eller tidigare års modell skall med avseende
på montering av backspeglar uppfylla de tekniska kraven
i 17 § (Trafiksäkerhetsverkets äldre bestämmelser om
backspeglar).
Motorcykel av 1968 eller tidigare års modell behöver endast
uppfylla avsnitt 5 i 17 §.
Siktkrav enligt 9 § första stycket 3

10 § Motorcykel skall ha backspeglar placerade och i sådant
antal att vägen kan överblickas på en bredd av

 1. minst 3,5 m på vardera sidan om fordonets mittlinje
  på ett avstånd av 20 m och bakåt, och
 2. minst 4 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt
  med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets
  vänstra sida, på ett avstånd av 20 m och bakåt,
  mätt från backspegeln.

Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis
eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare
backspeglar så att motsvarande siktkrav som anges i
första stycket 2. uppnås även i förhållande till fordonets högra
sida.

11 § Utvändig backspegel, med undantag för backspegel som
tillfälligt används då sådant släpfordon är tillkopplat som
medför att kraven på erforderligt siktfält inte uppfylls av ordinarie
backspeglar, skall vara monterad innanför fordonets yttre
begränsningsplan eller kunna fällas huvudsakligen innanför
detta plan.
Kravet på fällbarhet anses uppfyllt av spegel som är godkänd
enligt ECE-reglemente 46 eller om spegeln fälls undan
då den framifrån eller bakifrån utsätts för en kraft parallell
med fordonets längdaxel av 250 N.

Backspegels utförande

12 § Backspegel skall

 1. vara typgodkänd enligt direktiv 80/780/EEG eller enligt
  bilaga 1 och 2 till kapitel 4 i direktiv 97/24/EG,
 2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 46 eller 81
  (se 3 kap. 1 §), eller
 3. uppfylla kraven i 13 – 16 §§.
  Krav enligt 12 § 3

13 § Backspegel skall vara inställningsbar. Inre backspegel
skall kunna ställas in från förarplatsen utan hjälp av verktyg.
Inställningen får inte kunna ändras på grund av fordonets
normala skakningar.

14 § Backspegels reflekterande yta skall vara plan eller svagt
konvex och kunna återge den reflekterande bilden tydligt och
utan nämnvärd förvrängning. Ytans krökningsradie skall vara
minst 800 mm.

15 § Backspegels färgåtergivning skall vara sådan att i trafiken
förekommande ljussignaler och tecken kan identifieras i
spegeln.

16 § Backspegel, inklusive fästanordning, skall ha avrundade
kanter med en krökningsradie av minst 2,5 mm. 

Äldre föreskrifter

17 § Trafiksäkerhetsverkets äldre bestämmelser om backspeglar
(F2-1968).
1. Tillämpningsområde
1.1 Dessa bestämmelser skall tillämpas på trehjuliga motorcyklar
med förarhytt eller slutet karosseri, dock ej på chassi utan
förarhytt.
2. Antal
2.1 Tre backspeglar skall finnas, en invändig och två utvändiga.
Invändig backspegel erfordras dock ej om fordonets karosseri
är sådant, att den inte kan användas.
3. Placering
3.1 Backspeglarna skall vara så placerade, att de ej onödigtvis
försämrar sikten för föraren framåt eller åt någondera sidan.
3.2 De utvändiga backspeglarna skall vara placerade en på vardera
sidan. Föraren bör kunna se speglarna genom den del av
vindrutan, som rengörs av vindrutetorkare, eller genom
sidoruta.
4. Geometriskt synfält
4.1 Invändig backspegel skall ge ett sådant synfält, att vägen kan
överblickas på en bredd av minst 3,5 m på vardera sidan om en linje genom fordonets längdaxel på ett avstånd av 20 m bakom
backspegeln och vidare bakåt.
4.2 Utvändig backspegel skall ge ett sådant synfält, att föraren kan
med sätet inställt i det bakersta läget överblicka vägen på en
bredd av minst 4 m, räknat utåt från ett vertikalplan, som är
parallellt med fordonets symmetriplan och som tangerar
fordonet på den sida, där spegeln sitter, på ett avstånd av 20 m
bakom spegeln och vidare bakåt.
4.3 Ovan nämnda krav skall uppfyllas vid såväl belastat som
obelastat fordon.
5. Beskaffenhet
5.1 Backspegel skall vara stadigt fastsatt på fordonet.
5.2 Backspegel skall vara ställbar; inre backspegel skall kunna
inställas utan hjälp av verktyg. Inställningen får ej ändras på
grund av fordonets normala skakningar.
5.3 Backspegels reflekterande yta skall vara plan eller svagt
konvex. Glasets krökningsradie får ej vara mindre än 800 mm.
5.4 Backspegel eller dess fäste får ej ha så skarpa spetsar eller
kanter eller i övrigt vara så beskaffad, att den kan avsevärt öka
risken för personskada vid sammanstötning eller ofrivillig
beröring.
5.5 Utvändig backspegel, som skjuter utanför fordonets yttre
begränsningslinje, skall vara så beskaffad, att den förs innanför
nämnda linje, om den framifrån eller bakifrån utsätts för en
kraft parallell med fordonets längdaxel av 25 kp.
5.6 På trehjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri
skall såväl utvändig som invändig backspegels reflekterande
yta uppgå till minst 50 cm².
5.7 Backspegel skall återge den reflekterade bilden tydligt och utan
nämnvärd förvrängning, åtminstone när föremålet betraktas
med liten reflektionsvinkel.
5.8 Backspegels färgåtergivning skall vara sådan, att i trafiken
förekommande ljussignaler kan identifieras i spegeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *